مقررات پذیرش جامه دان همراه مسافران

اطلاعات بار هواپیمایی یزد ایر

برای پذیرش جامه دان مجاز و مجانی همراه مسافران از دو روش وزنی و بسته ای در دنیا استفاده می گردد .

در روش وزنی که در اکثر نقاط دنیا انجام میگردد تحویل جامه دان بر اساس وزن مجاز و مجانی درج شده در بلیت مسافر انجام می گیرد . هنگام پذیرش جامه دان مسافران موارد ذیل رعایت می گردد:

در صورتیکه مسافران بصورت خانوادگی و یا گروهی مسافرت می نمایند تعداد و وزن کلیه بسته های مسافران روی بلیت سرپرست خانواده یا سرپرست گروه ثبت شده و پس از قید کلمه (PLD) تعداد نفرات گروه نوشته می شود همچنین روی بلیت سایر نفرات نیز 3 رقم آخر بلیت سرگروه ثبت می گردد.

مثال: در صورتیکه تعداد نفرات گروه 8 نفر باشد روی بلیت سرپرست گروه PLD/8 درج و روی بلیت سایر نفرات نیز بصورت PLD/8 قید میگردد.

هنگام پذیرش جامه دان های مسافران دقت کافی به عمل می آید تا چنانچه بسته دارای پارگی و یا هر نوع آسیب دیدگی باشد با هماهنگی مسافر و در صورت نیاز موجود بودن امکانات مجدداً بسته بندی شده وسپس جهت حمل تحویل گرفته می شود. در هر صورت پذیرش این گونه بسته ها با الصاق تگ مخصوص محدودیت ( LIMITED RELEASE TAG ) قید نوع آسیب دیدگی انجام می گردد. برچسب نام ونشان در اختیار مسافر قرار داده می شود تا پس از تکمیل شدن روی جامه دان خود الصاق نماید.

ساک دستی مجاز و مجانی همراه مسافر جهت حمل در کابین هواپیما در حد استاندارد قفسه بالای سر مسافران و با ابعاد 55><20>< 40 CM و مجموع ابعاد حداکثر 115 CM و حداکثر 6 کیلوگرم بوده و بقیه ملزومات همراه مسافر در حد قید شده در بلیت مسافر است.