فرصت‌های شغلی

نیروی متخصص سیستم ها و روش ها

کارمند بازرگانی (در زمینه فروش و کنترل نگهداری جا)

کارمند ترافیک (در زمینه کانتر/رمپ/ترافیک)

کادر مهندسی و تعمیرات

خلبان و کمک خلبان