حقوق مسافر

اخبار

سازمان هواپیمایی کشور به منظور ارائه خدمات و سرویس های مناسب به مسافران مجموعه دستورالعمل هایی را تدوین کرده است. این دستورالعمل ها به طور مرتب مورد بازنگری می شود و به شرکت های هواپیمایی ابلاغ می شود. ایرلاین ها موظف هستند این دستورالعمل ها را رعایت کنند. هدف این دستورالعمل ها تامین رضایت مسافر و رعایت حقوق مسافر است.

در ادامه فایل دستورالعمل های مصوب سازمان هواپیمایی کشوری قرار داده شده است.