اطلاعات بار

اطلاعات بار هواپیمایی یزد ایر

1- کالای غیرقابل حمل

تعدادی از کالاها و لوازم خانگی مورد استفاده روزمره کالاهای خطرناک شناخته شده و در نتیجه برای حمل توسط مسافر چه در جامه دان تحویلی به کانتر و چه به صورت همراه در کیف دستی غیر مجاز و غیر قابل حمل شناخته شده اند …

2- کالای خطرناک مجاز مسافر

برخی از کالای خطرناک در موارد خاص و به شرط رعایت مقررات در نظر گرفته شده برای حمل آنها به وسیله مسافر مجاز شناخته شده که …

3- مقررات پذیرش جامه‌دان مسافر

برای پذیرش جامه دان مجاز و مجانی همراه مسافران از دو روش وزنی و بسته ای در دنیا استفاده می گردد که عبارت انداز …

4- وسایل مجاز در کابین

در طول پرواز مسافر مجاز است بارهایی را با خود حمل کند از جمله …